header photo 2

headingREGULAMIN

powrót

 
   
SZANOWNY KLIENCIE SZANUJ SWÓJ I NASZ CZAS I PRACĘ – jeśli masz wątpliwości i nie jesteś pewien dokonanego wyboru nie przysyłaj swojej rezerwacji na apartament , w ten sposób nie blokujesz innym możliwości rezerwacji.
 
  *

Zaznaczenie pola wyboru (tzw. checkbox-u) Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu., jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się przed dokonaniem tej czynności z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń – co oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu.

 

*
  
REGULAMIN
 
1. W S T Ę P
 
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu mieszkań, apartamentów zamieszczonych na stronie www.ExtraApartamenty.pl  obsługiwanych przez firmę EXTRA APARTAMENTY będącą częścią EXTRA GROUP /zwaną dalej EXTRA / Biuro EXTRA
 
1.2 EXTRA działając w imieniu właścicieli mieszkań udostępnia na zasadach wynajmu na czas określony mieszkanie wskazane w „ Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji „.
 
1.3 Zawarcie umowy dotyczącej wynajmu mieszkania następuje w momencie przesłania klientowi „ Potwierdzenia przyjęcia rezerwacji „ , w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia. W dniu przyjazdu do mieszkania klient otrzyma umowę najmu mieszkania, sporządzoną na piśmie i podpisaną obustronnie : przez klienta i właściciela mieszkania lub jego pełnomocnika.
 
1.4 Dokonanie rezerwacji wraz z wpłatą należności za najem lokalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika.
 
1.5 Klient wynajmuje mieszkanie na okres i ilość osób określone w „Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji „.
 
1.6 Klientem może być tylko osoba pełnoletnia legitymująca się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem .
 
1.7 Zawarta umowa wynajmu obejmuje tylko wynajem mieszkania i nie obejmuje organizacji dojazdu , wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 
2. R E Z E R W A C J A   M I E S Z K A N I A
 
Rezerwacja mieszkania wymaga :

2.1 Wypełnienia i wysłania formularza wstępnej rezerwacji ze strony  www.ExtraApartamenty.pl  stanowiącego formę zapytania o potwierdzenie faktycznej dostępności w/w apartamentu z uwagi na będące już w toku wcześniejsze rezerwacje nie uwidocznione w kalendarzu na stronie , dlatego czas oczekiwania na potwierdzenie statusu wstępnej rezerwacji wynosi do 24 godzin. O statusie waszej wstępnej rezerwacji będziecie Państwo na bieżąco informowani.
rezerwuj@extraapartamenty.pl

 
2.2 Zwrotnego otrzymania od EXTRA informacji na temat realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem wpłaty należności za najem lokalu i terminem przesłania do EXTRA „Potwierdzenia wpłaty ”. Należność wpłacana jest na konto bankowe , a jego wysokość wynosi :

100 % wartości rezerwacji przed przyjazdem do mieszkania.
 
2.3 W przypadku rezerwacji dokonywanej w godzinach 18.00 – 10.00 dnia następnego / czasu środkowoeuropejskiego/ , zwrotna informacja od EXTRA , o której mowa w pkt. 2.2 zostanie przesłana klientowi najwcześniej o godz.11.00 następnego dnia.
 
2.4 Przesłania do EXTRA „ Potwierdzenia wpłaty ” na adres mailowy rezerwuj@extraapartamenty.pl lub zbigniew.oles@extra.sopot.pl  . ”Potwierdzenie wpłaty ” może mieć formę elektronicznego potwierdzenia realizacji przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych lub zeskanowanego dowodu wpłaty.
 
2.5 Brak przesłania „ Potwierdzenia wpłaty należności za najem lokalu” w wyznaczonym czasie jest równoznaczny z anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 
2.6 Otrzymania od EXTRA „ Potwierdzenia przyjęcia rezerwacji” , które następuje tylko i wyłącznie po przesłaniu „Potwierdzenia wpłaty należności ”.
 
2.7 W przypadku przesłania „Potwierdzenia wpłaty ” w godzinach 18.00 – 10.00 dnia następnego /czasu środkowoeuropejskiego/ „ Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji” zostanie przesłane klientowi przez EXTRA najwcześniej o godz. 11.00 następnego dnia.
 
2.8 W przypadku rezygnacji z rezerwacji / pobytu w mieszkaniu/ wpłacona należność nie podlega zwrotowi / art.394 KC/. 
 
2.9 Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w rezerwacji w zakresie liczby osób oraz długości pobytunie później niż 30 dni przed terminem rezerwacji , w przeciwnym razie jest zobowiązany do zapłaty za doby  o które skrócił pobyt . Klient informuje telefonicznie lub elektronicznie Biuro EXTRA o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. EXTRA zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji . W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w rezerwacji klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności .
 
2.10 W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego ( lub późniejszego przybycia ),bez względu na powód , Biuro nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 
3. Z A S A D Y P O B Y T U
 
3.1 Przyjazdy do oraz wyjazdy z mieszkań odbywają się standardowo w godzinach 08.00 – 20.00 , a w szczególności:
a/ przyjazdy do mieszkań odbywają się w godzinach 14.00 – 20.00
b/ wyjazdy z mieszkań odbywają się w godzinach 08.00 – 10.00
 

 
  
  • Najem lokalu rozpoczyna się o godz. 14:00 i trwa do  godz. 10:00. ostatniego dnia pobytu. 
 
3.2 Przyjazd/wyjazd klienta w innych godzinach niż standardowe 
( punkt 3.1) - każdorazowo obciążony jest dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny:

- przyjazdu, jednak nie później niż do godz. 24:00

- wyjazdu, jednak nie wcześniej niż godz. 6:00. 

W takim przypadku naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100zł.

 
3.3 Na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z mieszkania klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Biurem EXTRA w godzinach 10.00 – 18.00 w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do mieszkania. Kontakt : Tel. + 48 601 62 28 65 lub + 48 603 58 10 66 
 
3.4 W przypadku przyjazdu klienta bez wcześniejszego kontaktu i informacji o godzinie przyjazdu EXTRA rezerwuje czas do 3 godzin na przybycie osoby do przekazania kluczy do mieszkania
 
3.5 W momencie przyjazdu do mieszkania klient legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport ), podpisuje umowę najmu, dokonuje zapłaty  pozostałej części należności ( jeżeji taka sytuacja zaistnieje) i otrzymuje klucze do mieszkania.
 
3.6 Klient nie otrzyma kluczy do mieszkania, jeżeli nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport ) , jest pod wpływem alkoholu lub zachowuje się agresywnie , stwarzając zagrożenie dla innych osób lub mienia wchodzącego w skład mieszkania.
 
3.7 Umowa najmu może być z klientem rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji , jeżeli :
a/ liczba osób nocujących w mieszkaniu przekracza liczbę osób wymienioną w umowie najmu

W apartamencie mogą nocować , przebywać stale tylko osoby wymienione z imienia i nazwiska w Umowie Najmu , nie przestrzeganie tego jest naruszeniem warunków Umowy Najmu i skutkuje jej rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym  bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

b/ klient naruszył regulamin porządku domowego lub ciszę nocną.

3.8 Za pobyt jednego dziecka do lat 3 śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku z własną pościelą nie pobiera się żadnych opłat . Przy dokonywaniu rezerwacji należy o tym poinformować EXTRA.
 
3.9 Pobyt zwierząt domowych w mieszkaniu wymaga uzyskania zgody.Nie w każdym mieszkaniu można zakwaterować się ze zwierzęciem. Klient zobowiązany jest uzyskać zgodę i ustalić warunki pobytu zwierząt domowych w mieszkaniu już w momencie składania rezerwacji. W przypadku zgody na pobyt zwierzęcia klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia naliczana jest opłata dodatkowa.
Zwierzę małe - 50 zł /doba , większe - 100 zł /doba.

3.10 W przypadku niektórych mieszkań może być pobierana kaucja jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody , a także na inne cele np. na przypadek zagubienia pilota czy kluczy. Informacja o kaucji przekazywana jest w informacji na temat realizacji wstępnej rezerwacji.
 
3.11 Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia , zabrudzenia i uszkodzenia , wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały klienta.
 
 
3.12 Klient odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w mieszkaniu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to , aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy wykonane zostały na jego koszt.
3.13 W apartamencie znajduje sie komplet pościeli. Wymiana pościeli następuje na prośbę klienta , nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie.

3.14 W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym..

3.15 Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00. W stosunku do osób zachowujących sie niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania oraz nie stosujących sie do zaleceń przekazywanych przez pracowników obsługi, zastrzega się prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

3.16 Za rzeczy pozostawione przez klienta w mieszkaniu EXTRA nie odpowiada

4. W przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności, nie będących wynikiem bezpośredniego działania Firmy i nie wynikających z jej winy , lub w przypadku zjawisk mających charakter siły wyższej jak również  sytuacji  w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku , z powodów niezależnych od Firmy, nie będzie mogło być zagwarantowane - Firma Sopot Mieszkanie Na Lato  dokona wszelkich starań w miarę dostępnych możliwości, aby zaproponować klientowi lokal zastępczy podobny do lokalu pierwotnie zarezerwowanego , jednakże kiedy starania te  z przyczyn niezależnych i nie wynikających z  winy Firmy nie mogą zostać zrealizowane , Firma rezerwuje sobie prawo do anulowania  dokonanej przez klienta rezerwacji.

Kwota wpłacona przez klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi na wskazane przez niego konto bankowe.

 

5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Biuro jest zwolnione z przyjętego zobowiązania.

 

6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie maja miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.

  

7. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w apartamentach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją innych urządzeń.

 

Za wynikłe w czasie Państwa pobytu utrudnienia bardzo przepraszamy i postaramy się je usunąć w możliwie najkrótszym czasie

 
  
 
8. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
8.1 Dokonując rezerwacji mieszkania na stronie www.ExtraApartamenty.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji i informowania go w przyszłości o aktualnej ofercie Biura EXTRA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

8.2 Prawem właściwym dla sporów wynikających z realizacji niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby firmy EXTRA .

 

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem (am)się z treścią regulaminu” w formularzu rezerwacji oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków egulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe.

Państwa rezerwacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie dane osobowe są kodowane i przesyłane w bezpieczny sposób.
Zostaną one użyte jedynie w celu przeprowadzenia Państwa rezerwacji.
Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.
Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 
Zabezpieczenia
 
Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników .
 


Szybki kontakt

telefon komórkowy +48 601622865

telefon domowy +48 601622865

email sopot@sopotmieszkanienalato.pl

81-758 Sopot

ul. Grunwaldzka 22


  •  Najem obiektu trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.

EXTRA Nieruchomości

Doradca ds. rynku nieruchomości

mgr Bogusława Oleś

Pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja nr 527

Email:

boguslawa.oles@extra.sopot.pl

Daj nam znać jak możemy pomóc ... Let Us Know How We Can Help …

Chcesz sprzedać nieruchomość? Wyślij zgłoszenie. - Nasz agent spotka się z Tobą.- Pomoże ustalić cenę.- Zrobi opis i zdjęcia.- Zajmie się promocją Twojej oferty w internecie i prasie.

Apartamenty Sopot

sopotbooking.com

Poszukujesz nieruchomości? Wyślij zgłoszenie.

» formularz kontaktowy

Your Real Estate Agent  © Copyright 1989-2022 EXTRA .

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Nieruchomości  EXTRA Sopot .

sopotbooking.com

Apartamenty Sopot 

Mieszkania, domy, apartamenty - nieruchomości Gdańsk, Gdynia, Sopot

- Trójmiasto APARTAMENTY. 

Serdecznie zapraszamy

EXTRA Nieruchomości Sopot  

Gdańsk  Gdynia i okolice.Sprzedaż, kupno, wynajem - biura, magazyny, sklepy, grunty inwestycyjne, działki . Mieszkania w Sopocie, Apartamenty w Sopocie Nieruchomości Sopot-Gdańsk-Gdynia